Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden.

Cursusgeld: het cursusgeld van de Opleiding excl. Inschrijfgeld.

Inschrijfgeld: het inschrijfgeld van de opleiding.

Erkende mbo-opleiding: InCompany maatwerk opleiding die NSRA verzorgt voor een door het leerbedrijf aan te wijzen groep studenten.

Leerbedrijf: het bedrijf waar de erkende mbo-opleiding worden uitgevoerd

Student: medewerker van het leerbedrijf die bij NSRA een erkende mbo-opleiding volgt.

NSRA-examen: een examen dat door NSRA wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende erkende Opleiding

NSRA opleidings- en examenregeling: de op het moment van inschrijving van een Opleiding van kracht zijnde onderwijs- en examenregeling van NSRA.

Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Maatwerk training: een door NSRA verzorgde training, bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding buiten de erkende opleidingen.

Blokken: Een erkende mbo-opleiding is onderverdeeld in meerdere blokken verspreid over 1 tot maximaal 2 opleidingsjaren, afhankelijk van het niveau van de opleiding.

Opleidingsovereenkomst: De opleidingsovereenkomst bestaat uit de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, ondertekend door het leerbedrijf, de student en NSRA en de Onderwijsovereenkomst getekend door de student en NSRA

Website: de website van NSRA: www.nsracademy.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van NSRA en op alle door NSRA gesloten Opleidingsovereenkomsten, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door inschrijving voor een erkende mbo-opleiding of maatwerk training aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. NSRA wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van het leerbedrijf, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk na overeenstemming tussen NSRA en het leerbedrijf en het ondertekenen van die afwijkingen. In de gevallen waarin de opleidingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal NSRA een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 3 – Aanbod

1. NSRA brengt het aanbod schriftelijk uit. Het aanbod bevat het draaiboek erkend mbo opleiden van NSRA. 2. Het draaiboek erkend opleiden van NSRA vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

  1. de wijze van inrichting en uitvoering van de Opleidingsovereenkomst;
  2. wanneer de opleiding start;
  3. trainings- en examenmomenten per studiejaar;
  4. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
  5. voor zover van toepassing, de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
  6. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  7. de wijze van betaling;
  8. de duur van de Opleidingsovereenkomst.

3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan getekende Opleidingsovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan het leerbedrijf en de student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van NSRA. De algemene voorwaarden staat ook vermeld op de site www.nsracademy.com.

Artikel 4 – Opleidingsovereenkomst

1. Het leerbedrijf gaat de Opleidingsovereenkomst met NSRA aan door middel van de inschrijving van de studenten voor de Opleiding. Inschrijving van een student voor een Opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier van NSRA.

2. De Opleidingsovereenkomst komt tot stand na ondertekening van: a. de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (voorblad en algemene voorwaarden) door het leerbedrijf, de student en NSRA en b. de Onderwijsovereenkomst (onderwijsblad en algemene voorwaarden) door de student en NSRA. De ondertekende overeenkomsten gelden voor het leerbedrijf en de student ook als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.

3. De start van de Opleiding is de datum van de eerste bijeenkomst.

4. NSRA is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een leerbedrijf die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is NSRA gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. 5. Het leerbedrijf is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van NSRA. NSRA kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering lid

1. Annulering door een student van een InCompany en/of maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden via het leerbedrijf of door het leerbedrijf zelf.

Annulering voordat de InCompany en/of maatwerkopleiding is gestart.

De annulering van een erkende mbo-opleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan NSRA. Als moment van ontvangst door NSRA van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door NSRA. De geplande aanvangsdatum van de erkende mbo-opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.

In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 geldt dat NSRA gerechtigd is de volgende kosten bij het leerbedrijf in rekening te brengen:

a. bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de 1e bijeenkomst: 20% van de kosten van de InCompany en/of maatwerkopleiding;

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de InCompany en/of maatwerk 0pleiding;

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Erkende mbo-opleiding;

d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Erkende mbo-opleiding.

Artikel 6 – Beëindiging

Indien het leerbedrijf na aanvang van de Opleiding de Opleidingsovereenkomst van een student tussentijds beëindigt, bestaat er over het lopende studiejaar geen recht op enige restitutie van het door het leerbedrijf aan NSRA betaalde of nog verschuldigde bedrag aan cursusgeld, met uitzondering van de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Opleidingsovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of persoonlijke calamiteit van de student, waarbij geldt dat NSRA een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, de identiteit van degene die de Opleiding volgt, de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de Opleiding te vervolgen, en de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid. Restitutie geldt niet voor het Inschrijvingsgeld. Als een leerbedrijf besluit door eigen omstandigheden, bijv. door reorganisatie, de opleiding voortijdig te beëindigen blijft de verplichting van het inschrijfgeld voor de volledige termijn van de getekende overeenkomsten staan en vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld over het lopende studiejaar. Ook bij tussentijds individueel ontslag geldt een gelijke regeling als bij een reorganisatie.

Artikel 7 Verplaatsen, wijzigen opleiding

Een erkende mbo-opleiding kan niet worden verplaatst naar een andere locatie. Indien een herprogrammering van het ministerie hierom vraagt of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering kan in overleg met en toestemming van NSRA hiervan worden afgeweken. Indien een student tijdens een opleiding besluit te kiezen voor een andere lopende opleiding op locatie bij het leerbedrijf brengt NSRA voor het lopende jaar extra 300.00 per student in rekening.

Artikel 8 – Examens NSRA

1. De examenmomenten worden voor de start van een opleiding bekend gemaakt aan het leerbedrijf en de student.

2. De student is verantwoordelijk zelf een herkansing van een examen aan te vragen. Het leerbedrijf is verantwoordelijk voor de extra kosten die een herkansing met zich meebrengt.

3. Indien het leerbedrijf voor een student een examen annuleert, worden annuleringskosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van een examen bedragen de annuleringskosten EUR 50,- (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende examen.

4. Het examen vormt een integraal onderdeel van de erkende mbo-opleiding. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten. Indien de prijs van een examen tussentijds wijzigt, behoudt NSRA zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan het leerbedrijf tenzij anders overeengekomen. NSRA stelt het leerbedrijf schriftelijk en per mail van de verhoging op de hoogte.

5. Op de examens erkende opleidingen is de Opleidings- en examenregeling (OER) van toepassing. De OER, inclusief de procedure en de kosten voor een herexamen wordt aan het leerbedrijf en de student digitaal beschikbaar gesteld.

6. NSRA verstrekt het diploma van de Opleiding aan de student nadat aan alle eisen van de OER is voldaan en de totale kosten voor de Opleiding, cursusgeld en inschrijfgeld door het leerbedrijf aan NSRA zijn overgemaakt. NSRA verstrekt het diploma op naam van de student zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 9 – Betaling

1. Betaling van het cursusgeld in overeenstemming met de afspraken met het leerbedrijf. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

2. Het leerbedrijf dient het volledige inschrijvingsgeld van de student aan een erkende mboopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de erkende mbo-opleiding aan NSRA te hebben voldaan.

3. Indien het leerbedrijf de verschuldigde cursus- en inschrijfgelden niet binnen de gestelde termijn volledig betaald stuurt NSRA een betalingsherinnering. Het leerbedrijf krijgt de mogelijkheid om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Blijft het leerbedrijf opnieuw in gebreke schakelt NSRA een incassobureau in en komen de extra incassokosten voor rekening van het leerbedrijf. De opleiding wordt in afwachting hiervan stopgezet.

4. Indien het leerbedrijf is overeengekomen het cursusgeld in termijnen te voldoen en zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt dan zijn vanaf het moment van verzuim van het leerbedrijf alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

Artikel 10 – Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een Opleiding is het leerbedrijf en de student verplicht alle (persoonlijke) informatie, onder meer het persoonlijke identificatienummer, te verstrekken op het inschrijfformulier.

Artikel 11 – tussentijdse kostprijsverhogende factoren

1. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, richtlijnen ministeries, lonen, belastingen, rechten en lasten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst, kunnen door NSRA worden doorberekend aan het leerbedrijf. Bij een jaarlijkse verhoging tot 10% heeft het leerbedrijf geen recht de Opleidingsovereenkomst te ontbinden.

2. Alle door NSRA genoemde bedragen zijn exclusief btw.

3. NSRA hanteert de btw-tarieven zoals ze op dat moment gelden. Aanpassingen in het btw-tarief neemt NSRA mee vanaf het moment van aanpassing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid NSRA

1. NSRA is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van het leerbedrijf en van de student aan een erkende mbo-opleiding of maatwerktraining.

2. NSRA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/ adviezen verstrekt in verband met de erkende mbo-opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een erkende mbo opleiding.

3. NSRA is niet aansprakelijk indien een student de (veiligheids-) instructies niet in acht neemt.

4. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle (maatwerk) trainingen en alle personen waarvoor NSRA verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van NSRA of die door NSRA zijn aangesteld voor de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst).

5. Het leerbedrijf staat ervoor in dat de studenten aan de erkende mbo-opleiding de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 – Levering Onderwijsmateriaal

1. NSRA levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de erkende mbo-opleiding aan het leerbedrijf en de student.

2. Alle door NSRA gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Opleidingsovereenkomst aan NSRA bekend waren. NSRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

3. NSRA is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Opleidingsovereenkomst hebben voorgedaan.

Artikel 14 – Uitval docent/examinator

1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of examinator zorgt NSRA voor gelijkwaardige vervanging. Indien vervanging niet mogelijk is, informeert NSRA tijdig het leerbedrijf en de student en plant in overleg met het leerbedrijf en de student nieuwe data in.

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examinator heeft het leerbedrijf geen recht op een (schade)vergoeding. NSRA brengt geen extra kosten in rekening voor een nieuwe planning van de trainingsdagen en examens.

3. Het leerbedrijf kan de Opleidingsovereenkomst tussentijds niet beëindigen vanwege de uitval van een docent of examinator.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

NSRA zal de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. NSRA conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16 – Persoonsgegevens

NSRA verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de privacy van 25 mei 2018. Het leerbedrijf garandeert dat de studenten van wie de persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door NSRA.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door NSRA verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behalve in de handel zijnde boeken) liggen bij NSRA. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NSRA.

2. Het leerbedrijf en de student staan ervoor dat aan NSRA verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 18 – Geautoriseerde businesspartners

NSRA is gerechtigd een erkende mbo-opleiding of gedeelten daarvan door een door NSRA geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Opleidingsovereenkomst tussen het leerbedrijf, student en NSRA en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door NSRA worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website www.nsracademy.com.

Artikel 20 – Geschillenregeling

1. De Opleidingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Geschillen tussen het leerbedrijf en NSRA over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door NSRA te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door het leerbedrijf als door NSRA aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie NSRA.

3. De geschillencommissie NSRA neemt een geschil slechts in behandeling als het leerbedrijf zijn klacht eerst bij NSRA heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie NSRA aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Wanneer het leerbedrijf een geschil voorlegt aan de geschillencommissie NSRA en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is NSRA aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer NSRA een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie NSRA, moet NSRA eerst het leerbedrijf schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. NSRA dient daarbij aan te kondigen dat NSRA zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De geschillencommissie NSRA doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9. Uitgesloten hiervan zijn geschillen in formeel onderwijs waarvoor al geschillencommissies gelden.