Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NSRA
Datum: Augustus 2020

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Kosten bbl mbo-opleidingen op locatie:
Volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken erkende bbl mbo-opleiding(en) met de opdrachtgever/leerbedrijf
Erkenning examinering mbo-opleidingen
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verleent erkenning examinering.
Erkenning als niet bekostigde onderwijsinstelling
NSRA heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om erkende bbl mbo-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NSRA officieel erkende mbo-diploma’s verstrekken.
Erkende bbl mbo-opleidingen op locatie (verder bbl mbo-opleiding genoemd)
Eigentijdse en vraaggerichte flexibele bbl praktijkopleidingen op locatie van het leerbedrijf die NSRA verzorgt voor een door het leerbedrijf aan te wijzen groep studenten.
Leerbedrijf
Een leerbedrijf is een bedrijf waar erkenning als leerbedrijf is afgegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Een bedrijf is zelf verantwoordelijk erkenning als leerbedrijf aan te vragen.
Student
Werknemer van het leerbedrijf die bij NSRA een bbl mbo-opleiding op locatie volgt.
Instellingsexamens
NSRA zorgt dat elk exameninstrument voorafgaand aan de inzet bij examinering valide is. NSRA volgt daarbij de afspraken van route 3: het zelf construeren van exameninstrumenten en deze extern laten valideren. De examencommissie formaliseert.
Deze afspraken gelden niet voor: 1. centrale examens; 2. externe examens die afgenomen worden als gevolg van (wettelijke) beroepsvereisten, waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het examen buiten de school ligt en 3. De keuzedelen.
Centrale examens taal, rekenen en Engels mbo.
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het mbo. Om de flexibiliteit in de afname te vergroten, maken kandidaten de examens in het mbo digitaal
NSRA opleidings- en examenregeling (OER)
De op het moment van inschrijving van de studenten aan een bbl mo-opleiding op locatie van kracht zijnde Onderwijs- en Examenregeling van NSRA.
Onderwijsmateriaal
Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de bbl mbo-opleiding. Het gebruik van het Onderwijsmateriaal is verplicht.
Maatwerk training
Een door NSRA verzorgde training, bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding buiten de bbl mbo-opleidingen.
Blokken en modules
De erkende bbl mbo-opleidingen van NSRA zijn opgebouwd in blokken (kerntaken/werkprocessen) en modules. De duur van de bbl mo-opleiding is afhankelijk van het niveau van de bbl mbo-opleiding en van de mogelijkheden en wensen van het leerbedrijf.
Opleidingsovereenkomst
De opleidingsovereenkomst bestaat uit:
• Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpv) (voorblad en algemene voorwaarden) ondertekend door het leerbedrijf, de student en NSRA en de
• Onderwijsovereenkomst, (opleidingsblad en algemene voorwaarden), getekend door de student en NSRA.
Website en algemeen emailadres van NSRA
www.nsracademy.com.
info@nsracademy.com
Opleidingskosten
Volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken erkende bbl mbo-opleiding(en) met de opdrachtgever/leerbedrijf. Alle bedragen zijn excl. btw.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Op de Workflow Voortraject en Blokken erkende bbl mbo-opleidingen, aanbiedingen en diensten van NSRA en op alle door NSRA gesloten Opleidingsovereenkomsten, zijn de Algemene Voorwaarden van NSRA van toepassing. Door inschrijving voor een erkende mbo-opleiding of maatwerk training aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. NSRA wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van het leerbedrijf, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk na overeenstemming tussen NSRA en het leerbedrijf en het ondertekenen van die afwijkingen. In de gevallen waarin de opleidingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal NSRA een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 3 – Aanbod
1. NSRA brengt het aanbod erkende bbl mbo-opleidingen uit in de vorm van de Workflow Voortraject en Blokken. Bij advies, trainingen e.d. in de vorm van een offerte.

NSRA vermeldt in de Workflow Voortraject en Blokken in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
1. De wijze van inrichting en uitvoering van de Opleidingsovereenkomst;
2. Welke opleiding(en), verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen;
3. Startdatum en duur van de opleiding;
4. Planning voortraject;
5. Planning Blokken;
6. Planning training- en examenmomenten;
7. Digitale toepassingen zoals Student Volgsysteem;
8. Voor zover van toepassing, de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
9. De kosten van de opleiding(en), met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen en de wijze van betaling;
10. De duur van de Opleidingsovereenkomst.
11. De Algemene Voorwaarden van NSRA worden voorafgaand aan de getekende Opleidingsovereenkomst bekendgemaakt aan het leerbedrijf en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van NSRA. De algemene voorwaarden staan ook vermeld op de site www.nsracademy.com.

Artikel 4 – Opleidingsovereenkomst
1. Het leerbedrijf gaat de Opleidingsovereenkomst met NSRA aan door middel van de inschrijving van de studenten voor de bbl mbo-opleiding. Inschrijving van een student voor een bbl mbo-opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier van NSRA. NSRA schrijft de studenten in bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
2. De Opleidingsovereenkomst komt tot stand na ondertekening van:
a. de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpv) (voorblad en algemene voorwaarden) door het leerbedrijf, de student en NSRA en
b. de Onderwijsovereenkomst (onderwijsblad en algemene voorwaarden) door de student en NSRA.
De ondertekende overeenkomsten gelden voor het leerbedrijf en de student ook als bewijs van inschrijving voor de betreffende mbo-opleiding.
3. De start van de bbl mbo-opleiding is de datum van de eerste bijeenkomst.
4. NSRA is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een leerbedrijf die zich heeft aangemeld voor een bepaalde bbl mbo-opleiding op locatie te laten informeren door derden. Als de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is NSRA gerechtigd de Opleidingsovereenkomst te beëindigen.
5. Het leerbedrijf is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van NSRA. NSRA kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering bbl mbo-opleiding
Door Leerbedrijf
1. bij annulering bbl mbo-opleidingen door het leerbedrijf berekent NSRA de volgende kosten:
a. bij annulering meer dan 6 weken voor de aanvang van de eerste bijeenkomst van de bbl mbo-opleiding(en): 40% van de verplichtingen van de totale opleidingskosten volgens de afgesproken Workflow Voortraject en Blokken bbl mbo-opleiden over het 1e studiejaar;
b. bij annulering tussen de 6 weken en 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de bbl mbo-opleiding(en): 70% van de verplichtingen van de totale opleidingskosten volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken over het 1e studiejaar;
c. bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de bbl mbo-opleiding(en): 100% van de verplichtingen van de totale opleidingskosten volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken bbl mbo-opleiding(en) over het 1e studiejaar;
Voor maatwerktrainingen gelden gelijke verplichtingen zoals in artikel 5 worden genoemd.
Aangetekend schrijven
Het annuleren van een bbl mbo-opleiding of maatwerktraining kan uitsluitend per aangetekend schrijven aan NSRA. Als moment van ontvangst door NSRA van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door NSRA.

Artikel 6 – Beëindiging opleiding
1. Bij beëindiging na aanvang van de eerste bijeenkomst van de bbl mbo-opleiding, bijv. door reorganisatie: 100% van de verplichtingen van de totale opleidingskosten volgens volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken erkend bbl mbo-opleiding(en) over het 1e studiejaar.
2. Als het leerbedrijf na aanvang van de bbl mbo-opleiding de Opleidingsovereenkomst van een student tussentijds beëindigt bestaat er over het lopende studiejaar geen recht op enige restitutie van het door het leerbedrijf aan NSRA betaalde of nog verschuldigde bedrag aan opleidingskosten volgens de getekende offerte.
3. Restitutie bij ernstige ziekte of persoonlijke calamiteit van een student.
Restitutie van een gedeelte van de totale opleidingskosten van de bbl mo-opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Opleidingsovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of persoonlijke calamiteit van de student, waarbij geldt dat NSRA een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, de identiteit van degene die de bbl mbo-opleiding volgt, de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om de bbl mbo-opleiding te vervolgen, en de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Artikel 7 Verplaatsen, wijzigen opleiding
1. Een bbl mbo-opleiding kan alleen worden verplaatst naar een andere locatie als een herprogrammering van het ministerie van OCW hierom vraagt of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering. De kosten die NSRA moet maken voor verplaatsing komen voor rekening van het leerbedrijf.
1. Als een student tijdens een bbl mbo-opleiding besluit te kiezen voor een andere lopende opleiding op locatie bij het leerbedrijf brengt NSRA voor deze student over het lopende opleidingsjaar extra 750.00, excl. btw,  in rekening.

Artikel 8 – Examens NSRA
1. De examenmomenten worden voor de start van een bbl mbo-opleiding afgestemd met het leerbedrijf en bekend gemaakt aan de student.
2. De student is verantwoordelijk zelf een herkansing van een examen aan te vragen. Het leerbedrijf is verantwoordelijk voor de extra kosten die een herkansing met zich meebrengt.
3. Als het leerbedrijf voor een student een examen annuleert, bedragen de annuleringskosten 250,- per student.
4. De examens vormen een integraal onderdeel van de erkende bbl mbo-opleiding. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken erkend bbl mbo-opleiding(en).
5. Op de examens van de bbl mbo-opleidingen is de Opleidings- en examenregeling (OER) van toepassing. De OER, inclusief de procedure en de kosten voor een herexamen, wordt aan het leerbedrijf en de student digitaal beschikbaar gesteld.
6. NSRA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.
7. NSRA verstrekt het diploma van de bbl mbo-opleiding aan de student nadat aan alle eisen van de OER is voldaan en de totale kosten voor de bbl mbo-opleiding door het leerbedrijf aan NSRA zijn overgemaakt volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken bbl mbo-opleiding(en).   NSRA verstrekt het diploma op naam van de student zoals ingeschreven bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Artikel 9 – Betaling totale kosten erkende bbl mo-opleiding
1. Betaling van de totale kosten van de bbl mbo-opleiding(en) is vastgelegd in de Workflow Voortraject en Blokken erkend bbl mbo-opleiding(en). Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan NSRA. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door NSRA, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
2. De 1e bijeenkomst van de bbl-opleiding kan worden gestart nadat het deel van totale kosten van de bbl mo-opleiding(en) is voldaan volgens afgesproken Workflow Voortraject en Blokken bbl mbo-opleiding(en).                                                                                                                                                                                          3. Als het leerbedrijf niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van het leerbedrijf Deze kosten bedragen ten minste 10% aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,-. NSRA maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening.

4. Als het leerbedrijf is overeengekomen de totale kosten in termijnen te voldoen en zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt dan zijn vanaf het moment van verzuim van het leerbedrijf alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

Artikel 10 – Legitimatie
1. Bij inschrijving voor een  opleiding is het leerbedrijf en de student verplicht alle (persoonlijke) informatie, onder meer het persoonlijke identificatienummer, te verstrekken op het inschrijfformulier volgens de eisen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Omdat het een wettelijke verplichting is kan geen beroep worden gedaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel privacywet genoemd.

Artikel 11 – Tussentijdse kostprijsverhogende factoren en btw
1. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, richtlijnen ministeries, lonen, belastingen, rechten en lasten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst, kunnen door NSRA worden doorberekend aan het leerbedrijf. Bij een jaarlijkse verhoging tot 10% heeft het leerbedrijf geen recht de Opleidingsovereenkomst te ontbinden.
2. Alle door NSRA genoemde bedragen zijn exclusief btw.
3. NSRA hanteert de btw-tarieven zoals ze op dat moment gelden. Aanpassingen in het btw-tarief neemt NSRA mee vanaf het moment van aanpassing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid NSRA
1. NSRA is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van het leerbedrijf en van de student aan een bbl mbo-opleiding of maatwerktraining op locatie van het leerbedrijf.
2. NSRA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/ adviezen verstrekt in verband met de bbl mbo-opleiding(en). Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent, praktijkopleider of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een bbl mbo opleiding.
3. NSRA is niet aansprakelijk als een student de (veiligheids-) instructies niet in acht neemt.
4. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle (maatwerk) trainingen en alle personen waarvoor NSRA verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van NSRA of die door NSRA zijn aangesteld voor de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst).
5. Het leerbedrijf staat ervoor in dat de studenten aan de bbl mbo-opleiding de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 13 – Levering Onderwijsmateriaal
1. NSRA levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de bbl mbo-opleiding aan het leerbedrijf en de student.
2. Alle door NSRA gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Opleidingsovereenkomst aan NSRA bekend waren. NSRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
3. NSRA is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Opleidingsovereenkomst hebben voorgedaan.

Artikel 14 – Uitval docent/examenbeoordelaar
1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent van NSRA of examinator zorgt NSRA voor gelijkwaardige vervanging. Indien vervanging niet tijdig mogelijk is, informeert NSRA tijdig het leerbedrijf en de student en plant, in overleg met het leerbedrijf en de student, nieuwe data in.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent van NSRA of een examinator heeft het leerbedrijf geen recht op een (schade)vergoeding. NSRA brengt geen extra kosten in rekening voor een ;nieuwe planning van de trainingsdagen en examens.
3. Het leerbedrijf kan de Opleidingsovereenkomst tussentijds niet beëindigen vanwege de uitval van een docent of examinator.

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid
NSRA zal de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. NSRA conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16 – Persoonsgegevens
NSRA verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de privacy van 25 mei 2018. Het leerbedrijf garandeert dat de studenten van wie de persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door NSRA.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door NSRA verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behalve in de handel zijnde boeken) liggen bij NSRA. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NSRA.
2. Het leerbedrijf en de student staan ervoor dat aan NSRA verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 18 – Geautoriseerde businesspartners
NSRA is gerechtigd een bbl mbo-opleiding of gedeelten daarvan door een door NSRA geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Opleidingsovereenkomst tussen het leerbedrijf, student en NSRA en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door NSRA worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website www.nsracademy.com.

Artikel 20 – Geschillenregeling
1. De Opleidingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen tussen het leerbedrijf en NSRA over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door NSRA te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door het leerbedrijf als door NSRA aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling als het leerbedrijf zijn klacht eerst bij NSRA heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer het leerbedrijf een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is NSRA aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer NSRA een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet NSRA eerst het leerbedrijf schriftelijk vragen zich binnen 14 dagen uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. NSRA dient daarbij aan te kondigen dat NSRA zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. Uitgesloten hiervan zijn geschillen in formeel onderwijs waarvoor al geschillencommissies gelden.